Garantiefonds gehuurde producten

Bij Opblaasfiguurshop.nl kunt u deelnemen aan het garantiefonds waarmee u gedekt bent tegen eventuele schades aan de gehuurde producten. Let op: gehuurde artikelen vallen -bij vrijwel iedere verzekeraar- niet onder de dekking van uw inboedelverzekering.

Deelname aan het garantiefonds is bedoeld om de financiële gevolgen van uw onvoorziene schade aan de gehuurde producten zoveel mogelijk te beperken en de gedekte schades te vergoeden.

De hoogte van deelname aan het garantiefonds bedraagt 8% van de totale huurprijs (exclusief bezorgkosten). Deelname aan het garantiefonds is uiteraard niet verplicht.


Wat wordt er met deelname aan het garantiefonds gedekt?

Gedekt zijn schades zijn alle goederen die bij het opblaasbare object horen, te weten:

  • Het opblaasbare object zelf
  • Blower
  • Verzendtas

De scheerlijnen en grondpinnen vallen niet onder de verzekering. Mochten de scheerlijnen knappen of de grondpinnen kapot gaan, dan rekenen wij daar geen kosten voor.


Gedekt is de materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek. Gevolgschade is niet gedekt.


Gedekte periode en melden schade

De gedekte periode is de huurtermijn zoals vermeld op de factuur. Vanaf het moment dat de pop in uw bezit is totdat u de pop weer heeft ingeleverd. Beschadiging(en) dienen na ontdekking direct gemeld te worden aan Opblaasfiguurshop via een e-mail aan info@opblaasfiguurshop.nl


Eigen risico

Er geldt een algemeen eigen risico voor uw rekening van € 50,- per gebeurtenis.


Uitsluitingen

Schade als gevolg van opzet, grove schuld, diefstal, vermissing, en grove nalatigheid is uitgesloten van dekking door het garantiefonds. Gevolgschade is niet gedekt. Daarnaast is de deelname aan het garantiefonds niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat, tenzij Opblaasfiguurshop.nl daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Wanneer u als verzekerde huurder bij herhaling schades claimt kunt u mogelijk worden uitgesloten van deze extra service.


Schade zonder deelname aan het garantiefonds

Wanneer u niet deelneemt aan het garantiefonds dan zullen wij bij materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek de gemaakte kosten voor reparatie of vervanging volledig aan de huurder doorberekenen. De huurder wordt aanbevolen deel te nemen aan het garantiefonds.